Ja

En tillbakablick och full fart framåt

Trots utmaningar i form av osäkert världsläge, inflation och höga räntor kan näringslivschef Fredrik Holmgren tillsammans med sina medarbetare blicka tillbaka på året som gått och konstatera att Örnsköldsviks näringsliv står sig fortsatt starkt.

 

— Under 2023 upplevde vi definitivt en lokal högkonjunktur inom näringslivet med låg arbetslöshet på cirka 5 %, i jämförelse med rikets 6,1% (mätt i december) och låg andel konkurser jämfört med tidigare år. Det går fortsatt bra för många företag i Örnsköldsvik, säger Fredrik Holmgren.

Ett av kommunfullmäktiges mål lyder: Företagens framgång är Örnsköldsviks framtid och förutsättning för tillväxt och inflyttning. Näringslivet ska växa och det ska finnas fler attraktiva boendemiljöer i hela kommunen.

För att bidra till måluppfyllelsen arbetar näringslivsenheten med att initiera och möjliggöra för utveckling som ska gynna kommunens företagare.

 

Insatser som genomförts under 2023, några exempel:

 • Initierat och genomfört fyra tillfällen av Anbudsskolan för drygt 70 företag, i samarbete med upphandlingsenheten.
  En utbildningsinsats för att bidra till fler anbud från lokala företag i Örnsköldsvik vid våra upphandlingar och som värderats högt av deltagarna med betyget 4,8 av 6.
 • Företagslotsen har tagit emot nära 100 nya ärenden och får toppbetyg (5,6 av 6) i den enkätundersökning som skickas ut till varje företagare som varit i kontakt med Företagslotsens näringslivsutvecklare.
 • Genomfört utbildning för 100 tjänstepersoner- och politiker inom området service och bemötande via nätverket Tillväxt och tillsyn.
 • I samarbete med bildningsförvaltningen genomförde Företagslotsen träffar med UF-företag i syfte att ta kliv närmare kommunens ungdomar och inspirera till ung företagsamhet.
 • Introducerat nytt företagspris som heter Årets Mikroföretag, priset riktar sig till företag som har nio eller färre anställda.
 • Flera projekt genomfördes med gott resultat, bland annat Digibygd som presenterat sin slutrapport, Digistad samt Smarta servicepunkter – som fått en fortsättning till och med sista juni 2024.
 • Initierat två nya yrkesvuxutbildningar: en för busschaufförer samt en för industrilackerare, i samarbete med näringslivet, Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen Örnsköldsvik.
 • Satsningar på arbetsgivarnätverket Jobba och Lev, genom deltagande på flera rekryteringsmässor och samarbete kring skapandet av en CV-delnings bank.
 • Dialog med företag via närmare 100 företagsbesök.

Många av de insatser som genomförts under förra året kommer även fortsätta in i 2024, såsom anbudsskolans lyckade koncept och service- och bemötandeutbildningarna. Företagsbesöken kommer att utvecklas med fokus på temat Hjälp att växa och som kommer innebära mer värdeskapande möten för företagen. Projektet Grundsunda 2030, som startade under förra året, kommer att fortsätta med syftet att tillsammans med Grundsunda framtidsgrupp och Metsä arbeta på lång sikt för att utveckla området Grundsunda och att skapa en grön industripark i Husum baserat på restströmmar från Metsä.

Nya satsningar och initiativ under 2024, några exempel:

 • Lokalt branschråd: nytt initiativ för i år är satsningen på att skapa lokala branschråd inom fokusområdena bygg, transport och besöksnäring. Arbetet med att utveckla branschråden pågår för fullt och kommer fortsätta under året. Branschrådens syfte är att samordna och möjliggöra samarbeten kring gemensamma mål och utmaningar.
 • Ny näringslivsstrategi: blickar vi fram mot försommaren kommer ett beslut om en ny näringingslivsstrategi att tas. Strategin skall visa vägen för det samlade näringslivsutvecklande arbetet i Örnsköldsvik.
 • Stadsutveckling Inre hamnen: nyligen initierade näringslivsenheten ett BID-projekt (business improvement district) för att samverka om utvecklingen av området kring inre hamnen i Örnsköldsvik. Där näringslivsenheten bjuder in Cesam och fastighetsägare i området till samtal om stadsutveckling.