Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid

Välmående företag är en viktig del i ett framgångsrikt Örnsköldsvik. Satsningen Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid har som övergripande syfte att kommunen skall vara möjliggörare för våra företag. Arbetet skall genomsyras av samverkan och därför följs satsningen upp via Näringslivsrådet.


I nuläget arbetar vi med att uppfylla följande löften:

Innebär att vi vill underlätta positiva beslut rörande tillstånd och tillsynsärenden.

Status ackumelerat december
1069 Ja och 5 nej. Avser beslut inom bygglov, fastighetsbildning, serveringstillstånd, tobakstillstånd, miljö- och hälsoskydd, strandskyddsdispenser med mera.

Innebär att du som företagare vet ansvarsfördelningen och vilken handläggningstid du kan förvänta dig på ditt ärende.

Status ackumelerat december
Total kommunal handläggningstid för bygglov (från kompletta handlingar).
Mål: 70 dagar Utfall: 54 dagar

Företagslotsen: Återkoppling inom 2 dagar, utfall 99%. Möte inom 10 dagar, utfall 94% övriga anpassades efter kundens önskemål. Betyg 5,5 på 6 gradig skala, mål 5,0.

Barnomsorg inom 4 månader, utfall 100%

Innebär att kommunens funktioner ska finnas tillgängliga direkt och underlätta för investeraren.

Status ackumelerat december
Fokus på företag inom den skogliga bioekonomin. Jobbar med etableringarna av Cinis Fertilizer och Liquid Wind. Löpande kontakter med företagen inom High Coast Innovation Park. Trång sektor är eltillförsel, dialog pågår med Eon och Vattenfall. Under årets hanterades totalt 61 etableringsärenden.

Arbetsmodellen har etablerats under 2021 och därmed är löftet uppfyllt.

Innebär att små företag skall kunna få snabbare betalt av kommunen.

Status
Klart mars 2020.

Innebär att vi ska arbeta för ökad förståelse för varandras verksamheter.

Status ackumelerat december
Fokus på en mer möjliggörande myndighetsutövning i samarbete med Tillväxt och Tillsyn. Några prioriterade förflyttningar är ett ökat kundfokus, från information till riktig dialog och förståelse, från en kontrollorganisation till en serviceorganisation samt ökat fokus på vad vi ska uppnå. Några konkreta exempel är:

  • Byggenheten ökar tillgängligheten och servicen, ringer upp samtliga som får en komplettering samt ändrade rutiner för fler telefontider.
  • Förändrat arbetssätt i alkohol/tobaksgruppen i syfte att korta handläggningstider och få mer tid till dialog och service.
  • Lantmäterienheten har utökat öppettider på telefon och kontaktar alla sökande via telefon istället för skriftligt.
  • Upphandling gör RFI:er (Request for information) ett tag innan det är dags för själva upphandlingen. Där kan de beskriva hur de tänker sig göra upphandlingen utifrån vad de fått till sig vid dialogträffarna och företagen kan lämna synpunkter på det. På så vis hoppas enheten att de kan få till upphandlingar som är intressanta och även att vi uppfattas som transparenta i det vi gör.
  • Näringslivsenheten deltar from hösten 2021 på krögargruppens möten, fokus på kompetensförsörjning i nuläget.
  • Mikael Malmén (ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden) är numera ordinarie medlem när Företagslotsen träffas var 14:e dag för att diskutera/möjliggöra företags utvecklingsplaner.

Innebär betalning efter genomfört arbete istället för schablon.

Status december
Alkoholtaxan via schablon behålls efter möten med den lokala krögargruppen. Alkohol/tobakstaxan ses över i nuläget.

%%#6a762a%%accent-1%%

Innebär att du som företagare får hjälp med underlag för att fatta beslut.

Status december
186 ärende under 2021 (+66% jämfört med 2020) Tjänsten får ett betyg på 5,5 på en 6-gradig skala. Ökat marknadsföring via annonser i 7:an samt filmer, skickar även vykort om Företagslotsen till nya/nyinflyttade företag. Betydligt fler tidiga kundmöten på befintliga lotsmöten, 58 st jämfört med 16 st förgående år.

Innebär att kommunen en gång per mandatperiod ska se över vilka verksamheter som kan prövas för extern konkurrens.

Status
Frågan är i nuläget parkerad genom att samarbetet mellan Socialdemokraterna och Alliansen spruckit.

Innebär att vi skyndsamt ska kunna erbjuda mark till företag som utvecklar eller etablerar sin verksamhet i Örnsköldsvik.

Status ackumelerat december
Beställt detaljplaner för cirka 22 hektar verksamhetsmark november 2021, avser två nya områden i Gålnäs samt Bjästa. Mål 2021: 15 hektar.

Innebär att vi vill få fler företag att delta i våra upphandlingar.

Status ackumelerat december
Genomfört tre dialogträffar med separata företag och två branschträffar med ventilationsföretag och Åkeribranschen, positivt gensvar. Lokal portal för direktupphandling klar i oktober.