Länk till startsidan

Kommunens vision och mål

Kommunfullmäktige i Örnsköldsvik har antagit följande vision och övergripande mål för mandatperioden 2023-2026:

Vision för Örnsköldsviks kommunkoncern

Vi bygger bäst tillsammans!

2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 5000 fler med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje.

Utgångspunkter

För att uppnå visionen är näringslivet, kulturlivet och föreningslivet tillsammans med kommunens medarbetare aktiva och viktiga aktörer för att människor ska vilja bo i, leva i och besöka Örnsköldsvik. Såväl staden som bygderna bidrar till utvecklingen och kommunens satsningar fördelas över hela det geografiska området.

Örnsköldsvik välkomnar teknisk utveckling och en mångfald av människor och idéer. Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet enligt Agenda 2030, är vägledande för verksamhet och beslut. Ett aktivt miljö- och klimatarbete genomsyrar kommunkoncernens verksamheter, liksom ständiga förbättringar och varsamhet med skattemedlen.

I Örnsköldsvik lever vi tryggt, jämställt och med god hälsa genom livets alla faser. Kommunen styrs effektivt utifrån nytta, kvalitet och hållbarhet för alla invånare, med ett samverkande perspektiv där många aktörer bidrar.

Sammanfattat: En plats för fler. En plats i balans. En trygg plats.

Kommunfullmäktiges mål

  • Örnsköldsviks skolor bygger lärande för livet. Sveriges bästa skola och barnomsorg ska finnas i Örnsköldsvik. Alla barn, lärare och övrig personal ska känna sig trygga i skolmiljön.
  • Företagens framgång är Örnsköldsviks framtid och förutsättning för tillväxt och inflyttning. Näringslivet ska växa och det ska finnas fler attraktiva boendemiljöer i hela kommunen.
  • Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030. Varor som köps in ska i huvudsak vara giftfria, återvunna eller av förnybar råvara.