Ja

Ann-Catrin Brandtlin ser fram emot att hela grundsärskolan samlas vid Änget.

Grundsärskolan samlas vid Ängetskolan

Ängetskolan växer så det knakar. Drygt 1000 kvadratmeter ska på plats där förskolan tidigare hade lokaler.

%%#6a762a%%accent-1%%

Rum för musik, vattenlek och alla sinnen kommer att finnas i den nya skol-byggnad som ska bli grundsärskolans träningslokal vid skogsbrynet bredvid Ängetskolan i Kroksta. Markarbetena påbörjades i december 2019 och i oktober 2021 är planen att välkomna eleverna. Hela grundsärskolan kommer att samlas vid Ängetskolan. I nuläget har grundsärskolan verksamhet och elever vid både Skärpeskolan och Ängetskolan. De tiotalet elever som idag går i grundsärsko-lan på Skärpeskolan kommer att ha sin skoldag och fritids i den nya skolbyggnaden vid Änget. Det möjliggör bland annat ett tätare samarbete mellan grundsärskolans lärare när man inte är på två olika skolor.
– Vi ser fram emot att få ändamålsenliga lokaler och att få arbeta mer tillsammans, både inom grundsärskolan och med övriga skolformer. Med det här bygget tar grundsärskolan ett kliv framåt och blir en naturlig del av Ängetskolan. Det är viktigt att oberoende av skolform så ska alla elever känna att man har en del i skolan. Närheten mellan de olika skolformerna plus att det ligger en förskola i närheten ger oss bra förutsättningar för att samverka mer, berättar Ann-Catrin Brandtlin rektor för grundsärskolan i Örnsköldsvik.

Grundsärskolans pedagoger och skolledning har utformat lokalprogrammet och också lämnat kommentarer till bygg-projektledare och arkitekt om hur lokaler-na ska utformas för att passa det pedagogiska uppdrag som en modern skola har. Erfarenheter från andra nya särskolor har också hämtats in. Den nya skolbyggnaden kommer att ha gott om lyfthjälpmedel och väl tilltagen plats för förvaring av hjälpmedel som ståskal, rullstolar och permobilar. För elever som trivs bättre med en liten matsal kommer det att finnas en sådan att välja på istället för den stora elevmatsalen. Utemiljön på den södra sidan kommer att utformas så att gården inbjuder till trevliga stunder för särskolans alla elever, oavsett funktionsuppsättning.

Text och foto: Ann-Sofie Mathiasson


Lekstuga som alla kan nyttja oavsett funktionshinder.