Ja

Fördelar med att etablera och investera i Örnsköldsvik

Framtidstron, entreprenörsandan och handlingskraften är stor i vårt näringsliv. Här satsas det i nuet och på framtiden, med ett starkt fokus på innovation och utveckling. Den starka skogs- och verkstadsindustrin har numera sällskap av andra konkurrenskraftiga företag inom områden som bioekonomi, medicin, IT, bygg, konstruktion och upplevelser.

Tillväxt och företagens utveckling i fokus
Företagen är absoluta nyckeln till Örnsköldsviks tillväxt. Därför arbetar kommunen hårt för att skapa förutsättningar för företagen att utvecklas och ge en så bra näringslivsservice som möjligt. Däribland genom företagslotsar, etableringsteam och att bidra genom att vara en motor i olika samverkansprojekt, skapa mötesplatser och olika aktiviteter för företagare som inspirerar och utvecklar deras företagande. Genom satsningen ”Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid”, ska kommunen fungera som möjliggörare och skapa förutsättningar för företagande.

Ser möjligheterna i att samverka
Här har människor sedan länge förstått värdet av att samarbeta, som lett till välutvecklade nätverk mellan företag, kommun, organisationer och universitet som tillsammans bidragit till satsningar på näringslivsservice, en attraktiv stadskärna, tillgänglig skärgård, attraktiva boenden och kommunikationsmöjligheter.

 

Satsningar för att säkra en god kompetensförsörjning
Örnsköldsviks kommun samarbetar med privata och offentliga aktörer genom en rad olika aktiviteter och projekt, för att på kort och lång sikt för skapa försättningarna för en hållbar kompetensförsörjning. Det handlar bland annat om att bygga broar för starkare lokala och regionala nätverk, matchning av arbetskraft, skapa möjligheter till studier och livslångt lärande, skapa möjligheter för att unga och invandrare etableras på arbetsmarknaden.


Exportandel och know how som imponerar

Näringslivet karaktäriseras av stor företagsanda och handlingskraft, med ett starkt fokus på innovation och utveckling. 75% av det som produceras i den tillverkande industrin går på export, vilket utgör 3% av Sveriges nettoexport. En imponerande andel i tanke på att vår folkmängd är mindre än 0,5 % av Sveriges befolkning. Inom det lokala näringslivet finns ett stort know how, där det bland de cirka 2 600 företag finns spetskompetens som håller högsta internationella klass inom flera områden.

Exempel på några av våra företag:·

  • På bioekonomiområdet växer vi oss allt starkare, inte minst genom klustret i High Coast Innovation Park med företag som Aditya Birla Domsjö Fabriker, Sekab, RISE Processum och Future Cleantech Solutions.
  • Inom tjänstesektorn har vi kunskapsintensiva IT- och konsultföretag som Clavister, X-Lent, Atea, Malux, Knightec och Eurocon.
  • Även besöksnäringen går som tåget. Örnsköldsvik är en stor del av Höga Kusten, en destination som under det senaste decenniet etablerat sig i toppen av svenska besöksmål. Under dessa år har besöksnäringen utvecklats och den växer sig allt starkare för varje dag som går.
  • Men här finns även kreativa näringar som satt Örnsköldsvik på kartan där yrkesskolan Musikmakarna med sin utbildning av blivande musikproducenter och High Coast Creation är goda exempel.
  • Inom medicinska området har vi företag som Sanmina, Järven och Sjöbloms.
  • Våra starka export- och industriföretag är historiskt sett och även nu en viktig grund i vårt näringsliv med företag som BAE Systems Hägglunds, Bosch Rexroth Mellansel, MacGregor Cranes och Metsä Board.

Klimatsmart produktion av varor och tjänster

I Örnsköldsvik tillverkas energieffektiva produkter från förnybara råvaror och det utvecklas en klimatsmart produktion av varor och tjänster. Ett stort utvecklingsprojekt är North Sweden Cleantech som bygger på företags och offentliga verksamheters samarbeten i Västerbotten och Örnsköldsvik. Projektet innehåller två delprojekt som syftar till att skapa ännu bättre förutsättningar till tillväxt och att Örnsköldsvik tar en ledande position inom innovativ energi- och miljöteknik. Det ena är "Framtidens klimatsmarta innovationsplats" vars mål är att öka innovationsverksamheten och innovationskraften i små och medelstora företag samt att stärka utvecklingen av och tillgängligheten till innovationsstödjande system och miljöer. Det andra "Future Cleantech Solutions" som främjar cleantechföretagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter.

Forskning och innovation

Viktiga förutsättningar för en ökad tillväxt är forskning och innovation. Flera av våra stora företag har kopplingar till olika universitet runt om i Sverige och i världen. Genom partnerskap med de norrländska universiteten vill kommunen dels öka den akademiska närvaron i Örnsköldsvik och dels möta de kommunala förvaltningarnas och bolagens behov av forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning. Samtidigt får universiteten tillgång till ett brett spektrum av verksamheter som erbjuder samverkan kring finansiering, forskning och utbildning inom olika ämnesområden.

Norra Sveriges största arbetsmarknad
Det finns goda möjligheter till jobb och att göra karriär i Örnsköldsvik. Pendlingsavståndet är 50 minuter till Umeå och ger oss närhet till Umeå universitet men även till Umeås arbetsmarknad. Tillsammans bildar vi Norrlands största arbetsmarknad med cirka 100 000 jobb. En stor andel av de jobb som finns i Örnsköldsvik står de multinationella industriföretagen för. Dessa har med åren kompletterats med företag inom den växande tjänstesektorn och besöksnäringen. Yrkesroller som är särskilt eftertraktade är ingenjörer, tekniker samt personal inom utbildnings- och sjukvårdsområdet.

Forskning som är starkt kopplad till våra styrkeområden
Inom skog, turism och processindustri är kopplingarna starkast mot Mittuniversitetet. När det gäller kemi, energi och samhällsforskning samarbetas det med Umeå universitet.

Den mångskiftande verkstadsindustrin har främst koppling till Luleå tekniska universitet. I centrala Örnsköldsvik finns lokala forskningsmiljöer med koppling till Umeå universitet och Mittuniversitetet. Statens tekniska forskningsinstitut SP driver utvecklingsbolaget Processum på Domsjö industriområde med fokus på nya hållbara produkter från skogsråvara. Centralt placerat finns även Institutet för tillämpad hydraulik ITH och kopplat till enskilda företag finns mer forskning.Strategiskt läge i Sverige med en god infrastruktur
I Örnsköldsvik bor cirka 56 000 invånare. Tillsammans med grannkommunerna inom en 15 mils radie är vi inte mindre än 300 000 människor. Botniabanans snabbtåg, ett väl utbyggt buss- och vägnät, sju kommunala hamnar, samt den lokala flygplatsen i Gideå och närheten till Umeås respektive Kramfors flygplats ger oss goda kommunikationsmöjligheter till både nationella och internationella resor.


%%#6a762a%%accent-1%%